Saturday, 24 November 2012

Rancangan Pengajaran Harian Bersuci


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  KONSTRUKTIVISME  UNIT 1
Tarikh                        : 24.10. 2012                                         
Masa                         : 8.40- 9.10Pagi
Hari                           : Rabu                                                
Bilangan pelajar       : 25 orang
Kelas                        : 4 Bijak
Mata Pelajaran         : Pendidikan Islam
Tajuk                        :  Bersuci
Objektif                    : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
                                 Aras 1:       
                                 1. Menyatakan pengertian bersuci daripada najis dan hadas
         Aras 2:
          1.Jenis-jenis najis dan alat-alat bersuci.. 
           Aras 3
1.    Cara-cara bersuci daripada najis hukmi dan najis aini.
Pengetahuan Sedia Ada  :
 1. Murid-murid telah mengetahui serba sedikit mengenai najis                                     melalui pendidikan  ibu bapa dan guru di sekolah.
                                     2. Murid-murid pernah melihat ibu mencuci pakaian yang kotor
                                          di rumah. 
Konsep                      : Menyucikan najis
Bahan                        : LCD, carta gambar, kad.
Nilai                            : Sentiasa mengamalkan kebersihan rohani dan jasmani
Kemahiran                 :  Menyusur atur, menyenaraikan dan merumuskan.
                                                                      
Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran  Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Pendahuluan
(2 minit)
Bacaan doa
 pelajaran
1.Guru dan murid
membaca doa
pelajaran secara
beramai-ramai yang
 dipimpin oleh
 ketua murid.
1.Murid membaca doa secara beramai-ramai

Set Induksi
(Engage)
(5minit)
Gambar bersuci


1.Guru menayangkan VCD
mengenai gambar kekotoran yang ada di sekeliling kita.
2. Bersoaljawab berkaitan dengan tayangan.
3.Guru mengaitkan gambar
 dengan tajuk pelajaran
1.Murid menonton tayangan .


2.Murid menjawab dengan berbagai jawapan.
Ber-
Soal-jawab
Langkah 1

Penerokaan
(Explore)
(15 minit)
i.  Pengertian bersuci daripada najis dan hadas


ii. Jenis-jenis najis berserta contoh.

iii. Cara-cara
 menyucikan najis ‘aini dan najis
hukmi
1. Guru memberi tugasan
kepada murid.
2.Guru meminta murid mengumpulkan maklumat
berkaitan :
Kumpulan A:
Menyenaraikan Pengertian bersuci daripada najis dan
 hadas
Kumpulan B:
Menyenaraikan jenis-jenis
 najis beserta contohnya.
Kumpulan C:
Menyenaraikan cara-cara menyucikan najis ‘aini dan
hukmi.   
1.Murid mencari dan mengumpul maklumat.
2. Murid berbincang dan membuat kajian sendiri dengan tajuk yang diberikan.

Buku teks

Perbinc-angan

Nilai murni
Ber-
dikari
-kerja
sama
Langkah 2
(17 minit)
Penghuraian
(Elaborate)Najis ‘aini dan hukmi

1.Guru meminta wakil murid setiap kumpulan untuk membentang hasil dapatan mereka.
2. Guru mendengar hasil pembentangan wakil setiap kumpulan.1.Wakil daripada setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka.
2.Setiap kumpulan disarankan membuat perbandingan.

Pem-
Bentangan


A.B.M
Kertas
Marker.
Langkah 3

 (Evaluate)
(13 minit)

iii. Cara-cara  me-nyucikan  najis muhaffafah,
mutawassitoh
 dan muhallazoh

1. Guru menerangkan hasil dapatan dan memberi
penilaian komen dan menerangkan hasil pembentangan mereka
3.Guru meminta murid-murid mencatatkan maklumat dalam bentuk peta minda dan di simpan sebagai nota.
1.Rakan –rakan memberi pandangan hasil dapatan mereka.
2.Murid mendengar dengan teliti.
3.Murid men-
catatkan maklumat dalam bentuk peta minda dan nota.
penilaian
Penutup
(8 minit)
Rumusan dan refleksi.
1.Islam meminta beratkan aspek kebersihan.

1.Guru membuat kesimpulan.
2.Guru mengucapkan tahniah kepada semua murid agar terus berdaya maju.
1.Murid memberi perhatian sepenuhnya.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KONSTRUKTIVISME UNIT 2
Tarikh                     : 1 .11 .2012                                         
Masa                      : 9.40-10.40 pagi
Hari                         : Khamis                                             
Bilangan pelajar  : 25 orang
Ke las                       : 4 Bijak        
Mata Pelajaran       : Pendidikan Islam
Tajuk                        :  Bersuci
Objektif                    : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
           Aras 1:
Murid-murid dapat mengenal pasti dan membaca cara-cara menyucikan                            najis  mughallazah, mutawassitah, muhaffafah dengan betul.      
           Aras 2:
Murid-murid dapat menyebut dan mengigat cara-cara    menyucikan najis mughallazah,mutawassitah dan muhaffafah  mengikut urutan dengan betul.
Aras 3:Murid-murid dapat mempraktikan  teknik cara-cara menyucikan najis  mughallazah,mutawassitah dan muhaffafah dengan betul dan yakin.
Pengetahuan Sedia Ada  : 1. Murid biasa melihat perlakuan bersuci.
                                          2. Murid biasa melakukan perbuatan bersuci.
Konsep                      : Murid-murid mengetahui jenis-jenis najis
                                    Murid-murid dapat melakukan amalan bersuci
Bahan                       :  VCD, papan gulung, cartq gambar dan kad.
Nilai                          : Sentiasa mengamalkan kebersihan rohani dan jasmani
Kemahiran                : Perbincangan, menyenaraikan dan merumus
                                                                 
Langkah/
Masa
Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran  Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Pendahuluan
(2 minit)
Bacaan doa
 pelajaran
-Guru dan murid membaca doa pelajaran secara beramai-ramai yang dipimpin oleh ketua murid.
Murid membaca doa secara beramai-ramai

Set Induksi
(Engage)
(5minit)


-Guru menayangkan LCD dan carta cara-cara menyucikan najis 
-Bersoal jawab yang berkaitan dengan tayangan.
-Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pelajaran
-Murid menonton tayangan .

-Murid menjawab dengan berbagai jawapan.

LCD
Carta
Buku teks
Langkah  1
Penerokaan
(Explore)
(15 minit)
i.Cara-cara menyucikan najis mughallazah,muhaffafah,mutawassitah.
Lagu: Rasa sayang-sayang hei’
.
1.Guru meminte murid menyayikan bersama-sama sebanyak dua kali mengikut rentak lagu ‘Rasa saying eh’.
2. Guru memberi tugasan kepada murid.
3.guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan.
4.Guru meminta murid mengumpulkan maklumat berkaitan :

Kumpulan A: Menyenaraikan cara-cara menyuci najis
Mughallazah.
Kumpulan B:
Menyenaraikan cara-cara menyuci najis mutawassitah
Kumpulan C:
Menyenaraikan cara-cara menyucikan najis mutawassitah.


1.Murid menyayikan lagu bersama-sama.

2..Murid mencari dan mengumpul maklumat.


1.Murid bekerjasama membuat tugasan masing-masing dengan tajuk yang
diberikan.Lampir-an 1
Langkah 2
Penghuraian
(Elaborate) dan
 (18 minit)
Cara-cara menyucikan njis
Muhaffafah, mutawasssitah.
Muhallazah.
1.Guru meminta wakil murid setiap kumpulan untuk membentang hasil dapatan mereka.
2.Guru menerangkan hasil dapatan.
3.Guru meminta murid-murid mencatatkan maklumat dalambentuk peta minda dan di simpan sebagai nota.
1. Beberapa orang murid setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka.
2,.Murid mendengar dengan teliti.3.Murid mencatatkan maklumat dalam bentuk peta minda dan disimpan sebagai nota.


Langkah  3
(12 minit)

Menilai
(Evaluate)Melakukan cara-cara membersihkan najis.

1. Guru membuat penilaian melalui ujian amali cara-cara menyucikan najis
2. Guru mencatatkan setiap markah setiap kumpulan.
3. Guru memberi komen hasil perlakuan mereka.
4. Guru menunjukkan kesilapan pada  slaid

1.Guru meminta ketua setiap kumpulan menunjuk cara menyucikn najis
2. Murid melakukannya dengan bersungguh-sungguh.
3.Murid mengulangi perlakuan yang tidak sempurna.

Strategi;
Perbincangan kumpulan


Persembahan slaid

Penutup
(8 minit)Lagu:
Jenis najis dan cara menyucikannya.
1.Guru menyayikn lagu.
1.Guru meminta tiga orang murid menerangkan jenis-jenis najis dan cara menyucikannya..
2.Guru mengucapkan tahniah kepada semua murid agar terus berdya maju.
1. Murid menyayi bersama-sama.
2.Tiga orang murid menerangkan jenis-jenis najis.

Guru dan mur.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  KONSTRUKTIVISME UNIT 3
Tarikh                     :  7.11 .2012                                      
 Masa                      : 10.00-10.30 pagi
Hari                         : Selasa                                          
Bilangan pelajar      : 25 orang
Kelas                       : 4 Bijak  
Mata Pelajaran         : Pendidikan Islam
Tajuk                        :  Bersuci
Objektif                    : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
Aras 1: Menjelaskan akibat tidak bersuci daripada najis dalam ibadah dan kehidupan seharian
Aras 2: Murid dapat menyenaraikan hikmah bersuci
 Aras 3: Murid-murid  melakukan amali cara-cara membersihkan najis.
Pengetahuan Sedia Ada  :
1. Murid-murid telah mempelajari tentang cara-cara membersihkan
                                        Najis dalam pelajaran yang lepas.
2.  Murid-murid pernah melakukan cara-cara menyucikan najis
 dengan bimbingan guru di sekolah.
Konsep                      : Menyatakan hikmah bersuci dan akibat tidak bersuci.
Bahan                        : Papan gulung, carta, gambar dan kad.
Nilai                           : Sentiasa mengamalkan kebersihan rohani dan jasmani
Kemahiran               :   Menyusur atur, menyenaraikan dan merumuskan

Langkah/
Masa
Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran  Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Pendahuluan
(2 minit)
Bacaan doa pelajaran
1-Guru dan murid membaca doa pelajaran secara beramai-ramai yang dipimpin oleh ketua murid.
1.Murid membaca doa secara beramai-ramai

Set Induksi
(Engage)
(5minit)1-Guru menayangkan LCD  mengenai gambar kasut yang terkena najis.
 2-Guru bersoaljawab dengan murid.
3-Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pelajaran
1-Murid menonton tayangan LCD.
2-Murid menjawab dengan berbagai jawapan.
3.Murid mendengar dengan menumpukan sepenuh pehatain
Soal-jawab
Langkah 1
Penerokaan
(Explore)
(15minit)
i.Hikmah bersuci
ii.Akibat tidak bersuci suatu tuntutan1 Guru memberi tugasan kepada murid.
2.Guru meminta murid mengumpulkan maklumat berkaitan :
Kumpulan A: Menyenaraikan  akibat tidak bersuci.
Kumpulan B. Menyenaraikan hikmah bersuci


Kumpulan C:
Mengelaskan akibat tidak bersuci dengan hikmah bersuci1..
1.Murid mencari dan mengumpul maklumat.
2. Murid berbincang dan membuat kajian sendiri dengan tajuk yang diberikan.

Perbinc-angan
Langkah 2
Penghuraian
(Elaborate) dan
 (13 minit)
Akibat tidak bersuci:
1.mendapat penyakit
2. dibenci orang rakan
3. tidak selesa
Hikmah bersuci
1.Memelihara kemuliaan dan kehebatan
3.  Menghindari daripada  penyakit.
4. disukai orang ramai  1.Guru meminta wakil murid setiap kumpulan untuk membentang hasil dapatan mereka.
2.Guru menerangka hasil dapatan
3.Guru meminta murid-murid mencatatkan maklumat dalambentuk peta minda dan
disimpan sebagai nota.
1. Beberapa orang murid setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka.
2,.Murid mendengar dengan teliti.
3.Murid mencatatkan maklumat dalam bentuk peta minda dan disimpan sebagai nota.
Pemben-tangan
Langkah 3

Menilai
(Evaluate)
(20 minit)

Amali cara menyucikan najis
1. Guru membuat penilaian melalui ujian amali cara-cara menyucikan najis melalui aktiviti kumpulan.
2. Guru mencatatkan setiap markah setiap kumpulan.
1.Murid-murid melakukan amali cara-cara menyucikan najis melalui aktiviti kumpulan.

Penutup
(5 minit)
Rumusan dan refleksi.


Perbezaan antara jenis-jenis najis.
1.Guru meminta murid membuat banding beza antara cara-cara
menyucikan jenis-jenis nsjis
 2.Guru mengucapkan tahniah kepada semua murid agar terus berdaya maju.
1.Murid  membuat perbandingan.

2.Hasil kerja murid di serahkan kepada guru.
Hasild


Refleksi   :
Keseluruhan Pengajaran dan Pembelajaran  dapat di jalankan dengan baik. Sebanyak 90% murid menguasai pengajaran dan pembelajaran dan 10 % masih  perlu mengulangi tajuk ini dan membuat latihan tambahan.  Guru menggunakan pelbagai  kaedah dalam setiap proses pengajaran dan  pembelajaran.Murid terlibat secara aktif dan murid berminat belajar melalui kaedah konstruktivisme.